Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

2867 dcec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
Reposted fromshakeme shakeme viabookart bookart
1990 b817 500
2005 96fc 500
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viaatramentowa atramentowa
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

January 23 2018

O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viafashionette fashionette

January 19 2018

Bo każdy może mieć problem, który dla kogoś będzie błahostką, a dla innych testem nie do przebycia. Życie może się rozsypać w ciągu sekundy. 
— I.M. Darkss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

January 13 2018

6062 a3d8 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viachouette chouette
3149 2249 500

December 28 2017

9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viazoou zoou
7360 f231
3526 6a3a
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
0680 1ab9 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
1374 0ba0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl